Vytěsnění minoritních akcionářů

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROCESU VYTĚSNĚNÍ MINORITNÍCH AKCIONÁŘŮ

V návaznosti na své dřívější oznámení společnost Fortuna Entertainment Group N.V. ("Fortuna") uveřejňuje aktuální informace ohledně jednání s nizozemským úřadem Consignation Office v souvislosti s výplatou protiplnění bývalým akcionářům společnosti Fortuna, jako posledním krokem v procesu vytěsnění zahájeném ze strany společnosti Fortbet Holdings Limited ("Fortbet").

Nizozemské právní předpisy upravující proces vytěsnění

V souladu s nizozemskými právními předpisy může akcionář, který ve společnosti vlastní podíl ve výši 95% nebo větší, zahájit proces převzetí akcií všech ostatních minoritních akcionářů. Společnost Fortbet zahájila tento proces dne 20. června 2018. Dne 30. října 2018 byl návrh společnosti Fortbet schválen ze strany Obchodní komory, přičemž cena za akcii byla stanovena na 7,83 EUR plus úrok dle nizozemských právních předpisů k 9. březnu 2018 (což ke dni 16. listopadu 2018 představuje dohromady 7,94 EUR za jednu akcii).

Dne 19. listopadu 2018 převedla společnost Fortbet částku odpovídající ceně za zbývající počet akcií Fortuna na vázaný účet nizozemského ministerstva financí. Zbývající akcie byly poté v souladu s nizozemskými právními předpisy převedeny na společnost Fortbet, a společnost Forbet se tak stala jediným akcionářem společnosti Fortuna. Bývalí akcionáři si od okamžiku složení prostředků na vázaný účet dle předchozí věty mohou podat žádost o výplatu protiplnění za své akcie k nizozemskému úřadu Consignation Office (tzn. 7,94 EUR za jednu původně vlastněnou akcii).

Od převedení výše uvedené částky na vázaný účet nemá společnost Fortbet ani společnost Fortuna ve vztahu k bývalým akcionářům žádné další povinnosti (a bývalí akcionáři si mohou kdykoli dle své vůle požádat o výplatu protiplnění přímo u nizozemského Consignation Office). Přestože to není její povinností, Fortuna se snaží celý proces výplaty pro bývalé akcionáře usnadnit, a proto jim poskytuje níže uvedené informace.  

Výplata protiplnění bývalým minoritním akcionářům ze strany Consignation Office

Za účelem získání protiplnění za své akcie musí každý bývalý akcionář podat žádost o výplatu protiplnění u nizozemského Consignation Office, přičemž je povinen k žádosti přiložit další požadované dokumenty (např. dokumenty k prokázání bývalého vlastnictví akcií, doklad totožnosti apod.).

Vzhledem k tomu, že tento proces může být časově i finančně náročný jak pro nizozemský Consignation Office, tak pro jednotlivé bývalé akcionáře, snažila se společnost Fortuna, s cílem usnadnit výplatu protiplnění, zprostředkovat jednání mezi Consignation Office a Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ("CDCP") v Praze o možnosti výplaty celé částky všem účastníkům prostřednictvím CDCP, aby tak účastníci CDCP a/nebo bývalí akcionáři nemuseli podnikat žádné další kroky.

I přes maximální snahu všech stran zajistit co nejefektivnější proces výplaty protiplnění a související rozsáhlá jednání však strany dospěly k závěru, že tato zamýšlená struktura není bohužel slučitelná s nizozemskými právními předpisy. Jednotliví bývalí akcionáři si proto musejí požádat o výplatu protiplnění u nizozemského Consignation Office standardní cestou sami.

Standardní postup pro výplaty ze strany Consignation Office

Za účelem usnadnění postupu pro podávání žádostí bývalých akcionářů o výplatu protiplnění připravila společnost Fortuna ve spolupráci s nizozemským Consignation Office standardní formulář žádosti a dále seznam dokumentů, které musejí být nizozemskému Consignation Office předloženy spolu se žádostí o výplatu protiplnění.

Tento standardní formulář žádosti o výplatu protiplnění ("Formulář žádosti") a související kontrolní seznam lze stáhnout na níže uvedených stránkách:

Zde pro fyzické osoby: 

Zde pro právnické osoby: 

Žádost o výplatu protiplnění musí spolu s vyplněným formulářem obsahovat rovněž níže uvedené dokumenty:

  • formulář žádosti: 3 strany;
  • naskenovanou kopii platného průkazu totožnosti s fotografií; a
  • výpis z účtu vlastníka vydaný CDCP nebo Účastníkem k datu 19. listopadu 2018, obsahující (alespoň) počet akcií a identifikační číslo klienta.

V případě, že je žadatel právnickou osobou, musejí být dále předloženy následující dokumenty:

  • výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, která žádá o výplatu; a
  • úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku či rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, ze kterých je patrné oprávnění příslušné osoby jednat za právnickou osobu.

Formulář žádosti a dokumenty mohou být naskenovány a zaslány na následující adresu Consignation Office:

  • emailem ve formátu PDF: Consignatiekas@minfin.nl
  • poštou v tištěné formě: Dutch Ministry of FinanceAttn. The Consignation Office, PO box 20201, 2500 EE The Hague, The Netherlands

Chtěli bychom upozornit, že řízení u Consignation Office se řídí nizozemským právem, a nespadá proto pod kontrolu společnosti Fortuna ani do oblasti její odpovědnosti. Výše uvedené informace (včetně informací v části "Časté dotazy") společnost Fortuna získala k datu této tiskové zprávy na základě vynaložení maximálního možného úsilí, přičemž tyto informace by neměly být vykládány, chápány ani uplatňovány jako právní rady nebo právní stanovisko. Každý bývalý akcionář by měl v případě potřeby požádat o nezávislé právní poradenství nebo si výše uvedené informace ověřit.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že společnost Fortuna není s nizozemským Consignation Office v přímém kontaktu, ani nemůže proces vyřizování jednotlivých žádostí nijak urychlit. Zaměstnanci a zástupci společnosti Fortuna proto nemohou bývalým akcionářům poskytnout více informací, než je uvedeno v tomto vyjádření. CDCP také již není do tohoto procesu zapojen, a nemůže proto bývalým akcionářům poskytnout žádné další informace.

ČASTÉ DOTAZY

Otázka: Je částka, která má být vyplacena ze strany Consignation Office, úročena?

Odpověď: Podle zákona o úschově finančních prostředků budou úročeny pouze částky vyšší než 45,38 EUR (včetně).

Otázka: Nahradí nizozemský Consignation Office bývalým akcionářům náklady spojené s transakčními poplatky (např. bankovní poplatky)?

Odpověď: V souladu s nizozemským právem není Consignation Office povinen proplácet žádné transakční poplatky.

Otázka: Je pro podání žádostí o výplatu protiplnění stanovena nějaká lhůta?

Odpověď: Bývalí akcionáři musejí podat žádost o výplatu protiplnění do 18. listopadu 2038. Po uplynutí této lhůty propadá celý nevyplacený zůstatek ze zákona nizozemskému státu.

Otázka: Může Consignation Office vyplatit protiplnění v jiné měně než v EUR?

Odpověď:  Platba v jiné měně než v EUR je možná, avšak vyřízení takové žádosti bude trvat déle a ponese s sebou dodatečné náklady (viz rovněž následující otázka a odpověď níže). Příslušná částka v EUR bude konvertována do požadované měny dle aktuálního kurzu holandské ING Bank v den převodu.

Otázka: Může Consignation Office vyplatit protiplnění na jiný bankovní účet než účet vedený v EUR (např. účty vedené v CZK nebo PLN)?

Odpověď:  Consignation Office může protiplnění vyplatit na bankovní účet vedený v CZK nebo PLN, avšak vyřízení takové žádosti bude trvat déle a ponese s sebou dodatečné náklady. S ohledem na evropskou bankovní směrnici PSD2 je v daném případe povinnost sdílet bankovní poplatky (tzv. SHA) pro SEPA platby (tzn. bankovní poplatky, které nese beneficient platby, závisí na výši poplatků banky beneficienta pro uskutečnění platby v CZK/PLN).

Otázka: Poté, co pošlu žádost a související dokumenty, kdy mohu očekávat výplatu protiplnění?

Odpověď:  Vzhledem k velkému počtu bývalých akcionářů bude proces vyřizování žádostí časově velmi náročný, přičemž se předpokládá, že bude trvat několik měsíců.

Otázka: Můj otec byl akcionářem společnosti Fortuna, nedávno však zemřel. Zdědil jsem po něm právo na výplatu protiplnění. Jakým způsobem mohu o protiplnění požádat a jaké dokumenty k tomu Consignation Office potřebuje?

Odpověď:  Kromě dokumentů uvedených výše musí dědic také doložit doklad o tom, že bývalé akcie zdědil (např. poslední vůli nebo potvrzení o dědictví). Pokud takový dokument není v holandském nebo anglickém jazyce, doporučuje se pro urychlení celého procesu předložit překlad do jednoho z těchto jazyků.

Otázka: Přijímá Consignation Office dokumenty v jiných jazycích než holandština nebo angličtina?

Odpověď:  Consignation Office v zásadě přijímá dokumenty v jiných jazycích než holandština nebo angličtina. V případě nejasností si tento úřad vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace. 

Otázka: V případě, že žádost nebude vyplněna správně (a bude obsahovat chyby), upozorní mě na to úřad a vyzve mě, abych nedostatky opravil?

Odpověď: Consignation Office v takovém případě žádost odmítne a vyzve Vás, abyste předložil další informace nezbytné pro schválení Vaší žádosti. Tato komunikace bude probíhat pouze prostřednictvím e-mailu v angličtině/holandštině. Bude to však mít nepříznivý vliv na dobu trvání vyřízení žádosti o vyplacení protiplnění. 

Amsterdam 16. dubna 2019