Dywidenda

Aktualne informacje o polityce dywidendowej spółki.

Wypłata dywidendy akcji FEG NV podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 15%, który Fortuna musi potrącić i odprowadzić na rzecz holenderskiego urzędu skarbowego. Niemniej jednak pewne grupy akcjonariuszy mogą mieć prawo do ulgi podatkowej wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z innych regulacji prawnych. Zalecamy więc akcjonariuszom, aby swoją pozycję podatkową związaną z wypłatą dywidendy FEG NV skonsultowali ze swoimi doradcami podatkowymi.

Sposób wypłaty dywidendy
FEG NV przeleje środki przeznaczone do wypłaty dywidend na konto Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych a.s. („CDCP“) a CDCP włoży je na konta pieniężne jego uczestników w celu wypłacenia przez nich dywidendy. Akcjonariusze otrzymają dywidendę od swojego pośrednika finansowego (brokera, banku), który jest uczestnikiem CDCP.

Informacje o potrąceniu i zapłacie podatku od dywidendy za rok 2012.
Załączony dokument zawiera deklarację zapłaty potrąconego podatku przekazanego organom finansowym w Holandii.

Informacje o potrąceniu i zapłacie podatku od dywidendy za rok 2013.
Załączony dokument zawiera deklarację zapłaty potrąconego podatku przekazanego organom finansowym w Holandii.