Przymusowy wykup akcji

ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA NA TEMAT PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCIJI

W nawiązaniu do wcześniejszego oświadczenia, Fortuna Entertainment Group N.V. ("Fortuna") przekazuje zaktualizowaną informacje na temat rozmów prowadzonych z holenderską kasą powierniczą (ang. consignation office) w przedmiocie podziału zysków pomiędzy dawnych akcjonariuszy Fortuna, jako ostatniego etapu przymusowego wykupu akcji wszczętego przez Fortbet Holdings Limited ("Fortbet").

Przepisy prawa holenderskiego w zakresie przymusowego wykupu akcji

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, akcjonariusz posiadający 95% lub więcej wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki może wszcząć procedurę w celu wezwania wszystkich pozostałych akcjonariuszy do przeniesienia na niego swoich akcji. Dnia 20 czerwca 2018 r. Fortbet wszczął taką procedurę przymusowego wykupu akcji. Dnia 30 października 2018 r. Wydział Handlowy Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie przychylił się do wniosku Fortbet i ustalił cenę akcji na 7,83 EUR za akcję wraz z ustawowymi odsetkami przewidzianymi przepisami prawa holenderskiego według stanu na dzień 9 marca 2018 r. (która to cena ostatecznie wynosić będzie 7,94 EUR za akcję na dzień 16 listopada 2018 r.).

Dnia 19 listopada 2018 r. Fortbet zapłacił kwotę odpowiadającą pozostałej liczbie akcji spółki Fortuna przelewem na rachunek powierniczy holenderskiego Ministerstwa Finansów. W konsekwencji pozostałe akcje zostały przeniesione na Fortbet na mocy holenderskiego prawa i tym samym Fortbet stał się jedynym akcjonariuszem Fortuna. Od momentu wpłaty na rachunek powierniczy, dawni akcjonariusze mogą wystąpić z wnioskiem o zapłatę ceny za ich akcje do holenderskiej kasy powierniczej (tj. 7,94 EUR za każdą uprzednio posiadaną akcję).

Po dokonaniu zapłaty na rachunek powierniczy, ani Fortbet ani Fortuna nie będą mieć żadnych dalszych zobowiązań wobec dawnych akcjonariuszy (a dawni akcjonariusze mogą w dowolnym momencie złożyć wniosek o wypłatę ich części zysków do holenderskiej kasy powierniczej z własnej woli i według własnego uznania). Fortuna próbuje jednak ułatwić dawnym akcjonariuszom przeprowadzenie tej procedury, dostarczając im informacje określone poniżej.

Procedura wypłaty środków przez kasę powierniczą akcjonariuszom mniejszościowym

W celu otrzymania ceny przymusowego wykupu akcji odpowiadającej cenie dawnych akcji, każdy dawny akcjonariuszy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wypłatę środków w holenderskiej kasie powierniczej wraz z szeregiem wymaganych dokumentów (np. dowodem potwierdzającym dawną własność akcji, dowodem tożsamości itp.).

Procedura ta może być czasochłonna i kosztowna zarówno dla holenderskiej kasy powierniczej jak i dla poszczególnych dawnych akcjonariuszy. Z tego powodu Fortuna nawiązała kontakt zarówno z holenderską kasą powierniczą jak i Czeskim Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych w Pradze ("CCDPW") w celu sprawdzenia czy możliwy jest bardziej efektywny podział zysków, tj. wypłata pełnej kwoty za pośrednictwem CCDPW wszystkim uczestnikom, tak aby nie było konieczne podejmowanie żadnych dalszych działań przez uczestników lub dawnych akcjonariuszy.

Jednak pomimo tego, że wszystkie strony dołożyły wszelkich starań, by zapewnić najbardziej efektywny podział zysków i przez długi czas prowadziły rozmowy w tym zakresie, przewidywana struktura niestety wydaje się być niezgodna z przepisami holenderskiego prawa. Wobec tego poszczególni dawni akcjonariusze będą zobowiązani do składania wniosków o wypłatę środków w holenderskiej kasie powierniczej.

Standardowa procedura wypłaty środków przez kasę powierniczą

W celu uproszczenia procedury składania wniosków o wypłatę środków przez dawnych akcjonariuszy, Fortuna wraz z holenderską kasą powierniczą przygotowały standardowy formularz oraz wykaz dokumentów, które muszą zostać złożone, aby otrzymać wypłatę środków z kasy powierniczej.

Standardowy wniosek w formie formularza ("Formularz Wniosku") oraz powiązana lista kontrolna dostępne są do pobrania:  

Tutaj dla osób fizycznych: 

Tutaj dla osób prawnych: 

Oprócz wypełnionego formularza do wniosku o wypłatę środków należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku: 3 strony;
  • Skan ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem; oraz
  • Wyciąg z Rachunku Właściciela wydany przez CCDPW lub Uczestnika z dnia 19 listopada 2018 r., zawierający (co najmniej) liczbę akcji oraz numer identyfikacyjny Klienta.

Czy wnioskodawca jest osobą prawną? W takim przypadku należy załączyć również:

  • Wyciąg z Izby Handlowej dotyczący osoby prawnej, dla której wnioskuje się o wypłatę zysków; oraz
  • Odpowiednio poświadczona notarialnie kopia wyciągu z rejestru handlowego lub inny dowód rejestracji / uchwały zarządu, z którego wynika umocowanie osoby fizycznej do reprezentacji osoby prawnej.

Formularz wniosku oraz dokumenty mogą zostać zeskanowane i wysłane do holenderskiej kasy powierniczej:

  • W formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: Consignatiekas@minfin.nl
  • W formie papierowej na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Holandii, Do wiadomości Kasy Konsygnacyjnej, Skr. poczt. 20201,2500 EE Haga, Holandia

Należy zauważyć, że procedura powiernicza podlega przepisom prawa holenderskiego i w związku z tym nie wchodzi w zakres kontroli lub odpowiedzialności spółki Fortuna. Powyższe informacje (w tym często zadawane pytania) zostały pozyskane przez spółkę Fortuna z dołożeniem należytej staranności na dzień sporządzania niniejszej notatki prasowej i nie należy ich interpretować ani postrzegać jako porady lub opinii prawnej ani polegać na nich w taki sposób. W razie konieczności każdy dawny akcjonariusz powinien zwrócić się do niezależnego doradcy po poradę prawną w zakresie weryfikacji tych informacji.

Należy ponadto zauważyć, że Fortuna nie ma bezpośredniego kontaktu z kasą powierniczą, a także nie ma możliwości przyspieszenia procedury przetwarzania poszczególnych wniosków. W związku z tym pracownicy i przedstawiciele spółki Fortuna nie mogą udzielić dawnym akcjonariuszom dodatkowych informacji poza informacjami zawartymi w niniejszym oświadczeniu. Co więcej CCDPW nie jest już zaangażowany w procedurę i nie może udzielić żadnych dalszych informacji dawnym akcjonariuszom.

Często zadawane pytania

Pyt.: Czy wypłata środków z podziału zysków jest oprocentowana?

Odp.: Na podstawie Ustawy o powierzeniu środków pieniężnych, oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie w przypadkach, gdy wnioskowana kwota jest równa lub wyższa niż 45,38 EUR.

Pyt.: Czy holenderska kasa powiernicza zwróci dawnym akcjonariuszom poniesione koszty opłat transakcyjnych, np. opłat bankowych?

Odp.: Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego kasa powiernicza nie ma obowiązku dokonywania zwrotów opłat transakcyjnych.

Pyt.: Czy jest wyznaczony nieprzekraczalny termin, do którego dawni akcjonariusze zobowiązani są złożyć wniosek o wypłatę środków?

Odp.: Dawni akcjonariusze mogą złożyć wniosek do 18 listopada 2038 r. Po upływie tego terminu pozostała część środków zostanie w całości przekazana na rzecz Państwa Holenderskiego na mocy prawa.

Pyt.: Czy istnieje możliwość wypłaty przez kasę powierniczą kwoty w walucie innej niż EUR?

Odp.: Dokonanie płatności w walucie innej niż EUR jest możliwe, jednak zajmie więcej czasu i będzie wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty (zobacz także poniższe pytania i odpowiedzi). Kwoty EUR są przeliczane przez holenderski ING Bank według obowiązującej stawki określonej przez holenderski ING Bank w dniu transferu.

Pyt.: Czy istnieje możliwość wypłaty przez kasę powierniczą środków na inne rachunki bankowe niż prowadzone w EUR (np. rachunki prowadzone w CZK lub PLN)?

Odp.: Kasa powiernicza może wypłacić środki na rachunek bankowy prowadzony w CZK lub PLN, jednak zajmie to więcej czasu i będzie wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty. Ze względu na europejskie przepisy bankowe PSD2 obowiązkową opcją kosztów bankowych jest koszt dzielony (SHA) dla płatności SEPA (oznacza to, że koszty bankowe w imieniu beneficjenta zależą od taryf określonych przez jego / jej instytucję bankową za CZK / PLN przelew bankowy).

Pyt.: Po złożeniu wniosku wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w kasie powierniczej, kiedy mogę spodziewać się wypłaty środków?

Odp.: Z uwagi na dużą liczbę dawnych akcjonariuszy, przetworzenie wszystkich wniosków będzie czasochłonne i szacuje się, że wypłata środków nastąpi w ciągu kilku miesięcy.

Pyt.: Mój niedawno zmarły ojciec był akcjonariuszem w spółce Fortuna. Odziedziczyłem prawo do otrzymania środków. W jaki sposób mogę odebrać pieniądze i jakich dokumentów wymaga w tym celu kasa powiernicza?

Odp.: Poza dokumentami wymienionymi powyżej osoba dziedzicząca powinna dostarczyć dowód potwierdzający odziedziczenie przez nią dawnych akcji (np. testament lub świadectwo spadkowe). Jeśli dokument taki nie został sporządzony w języku niderlandzkim lub języku angielskim, zaleca się dołączenie jego tłumaczenia na jeden z tych języków w celu przyspieszenia procedury.

Pyt.: Czy kasa powiernicza przyjmuje dokumenty w językach innych niż niderlandzki lub angielski?

Odp.: Co do zasady kasa powiernicza przyjmuje dokumenty w językach innych niż niderlandzki lub angielski. W przypadku niejasności, kasa powiernicza zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia dodatkowych informacji.

Pyt.: Czy w przypadku złożenia wniosku w sposób niewłaściwy (z błędami lub pomyłkami) kasa powiernicza powiadomi mnie o tym i zwróci się do mnie o dokonanie korekty?

Odp.: Kasa powiernicza odrzuci wniosek i zwróci się do Państwa o uzupełnienie go o dodatkowe informacje, aby możliwe było jego pomyślne rozpatrzenie. Niniejsza korespondencja będzie prowadzona e-mailowo w języku angielskim/holenderskim. Należy mieć na uwadze, że będzie to miało negatywny wpływ na termin wypłaty środków.

Amsterdam, 16 April 2019